پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  • تهران
  • تهران
  • پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به منظور رفع نيازهای پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فعاليت خود را بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوری از سال ۱۳۷۸ و با سرلوحه قرار دادن رويكرد «مسأله محوری» آغاز نموده است. مهم‌ترين هدف پژوهشگاه، پژوهش در چارچوب وظايف و تكاليف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور شناخت تنگناها و مشكلات اين حوزه وسيع، شناسايی قابليت‌ها و ظرفيت‌ها و ارائه راهبردها و راهكارهای مناسب برای حل مشكلات و رشد و توسعه قابليت‌ها در مسير تعالی فرهنگی كشور است كه در سند چشم‌انداز منعكس شده است.پژوهشگاه به‌صورت هیأت امنایی اداره می شود که اعضای آن عبارتند از:وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رئيس هيأت امناوزير علوم، تحقيقات و فناوری يا نماينده ویرئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی يا نماينده ویسه تا پنج تن از شخصيت‌های علمی- فرهنگی مؤثر در توسعه و پيشرفت پژوهشگاهرئيس پژوهشگاه (به عنوان دبير هيأت امنا‌)

  • رياست پژوهشگاه با دکتر محمد سلگی است.پژوهشگاه در حال حاضر دارای سه پژوهشكده است:• پژوهشكده فرهنگ• پژوهشكده هنر • پژوهشكده ارتباطات در هر پژوهشكده، گروه‌های علمی با هدف پاسخگويی به نيازهای پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور اعضای هيأت علمی و كارشناسان برجسته پژوهشگاه تعريف و تشكيل شده است. هر پژوهشكده علاوه بر تعريف، اجرا و نظارت بر طرح‌های پژوهشی و برگزاری نشست‌ها و همايش‌های علمی و تخصصی نسبت به تهيه گزارش‌های فرهنگی نيز اقدام می كند.دفتر طرح‌های ملیمهم‌ترین پیمایش ملی کشور در این مجموعه با مدیریت شناخته‌شده‌ترین چهره‌های علمی و همکاری نهادهای مختلف علمی و اجرایی انجام شده است. پیمایش‌های ملی ارزش‌هاو نگرش‌های ایرانیان (سه موج)، سرمایه اجتماعی (دو موج)، مصرف کالاهای فرهنگی وتحولات فرهنگی ایرانیان از جمله شناخته‌شده‌ترین مطالعات صورت گرفته در این دفتر هستند. پیمایش‌های ملی انجام‌شده در دفتر طرح‌های ملی به گواه کارشناسان علوم اجتماعی و مدیران کشور از معتبرترین مطالعات اجتماعی ملی در فضای علمی و سیاست‌گذاری کشورمحسوب شده و به دفتر طرح‌های ملی مرجعیت علمی در این حوزه بخشیده است.

  • سبز
  • نوع 9
  • avc_Y-512f2ca4
  • 02188919176
  • info@ricac.ac.ir
  • https://www.ricac.ac.ir/pages/1465