پژوهشگاه رنگ

  • تهران
  • تهران
  • پژوهشگاه رنگ وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یک مرکز تحقیقی پژوهشی ایرانی است که در زمینه رنگ، رزین و پوششهای سطحی فعالیت میکند. این پژوهشگاه در سال ۱۳۷۷ هجری خورشیدی به منظور ایجاد قطبی علمی در علوم و صنایع رنگ، تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد، انجام طرحهای پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعهای در زمینههای مختلف علوم و فناوری رنگ تأسیس گردیده است. این پژوهشگاه با دارا بودن کادری متخصص و با تجربه شامل آزمایشگاه ها، کتابخانهای مجهز، سالن آمفیتئاتر، مرکز کامپیوتر، قسمتهای اداری، مالی، پشتیبانی و بخشهای خدمات، در علوم مختلف مرتبط با رنگ انجام وظیفه مینماید. محققان و پژوهشگران پژوهشگاه رنگ در طی سالهای فعالیت خود علاوه بر اجرای بیش از صدها طرح پژوهشی داخلی، صنعتی و بیندانشگاهی و ارائه هزاران خدمات مشاورهای، علمی و فنی به صنعت رنگ با چاپ صدها مقاله در نشریات علمی پژوهشی داخل و خارج کشور مشارکت گستردهای در شناسایی و رفع نیازهای تحقیقاتی بخشهای تولیدی و اجرایی داشتهاند. این پژوهشگاه در کنار فعالیتهای اصلی پژوهشی خود با برپایی دورههای آموزشی، همایشهای ملی و بینالمللی و تاسیس رشته کارشناسی ارشد مهندسی رنگ- صنایع رنگ و کارشناسی ارشد علوم و فناوری چاپ، نقش موثری در تربیت نیروی پژوهشگر داشته است.پژوهشگاه رنگ، از سه پژوهشکده:پوششهای سطح و فناوریهای نوین، پژوهشکده مواد رنگزا و پژوهشکده فیزیک رنگ تشکیل شده است. همچنین نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ و نشریه انگلیسی PCCC، توسط این پژوهشگاه منتشر میشود. همچنین این پژوهشگاه دارای یک مرکز رشد به نام مرکز رشد واحدهای فناور صنایع رنگ نیزمی باشد.همراستا با فعالیتهای نام برده شده، گروههای پژوهشی: پوششهای سطح و خوردگی، رنگدانههای معدنی و لعاب، فیزیک رنگ، مواد رنگزای آلی، نانومواد و نانوفناوری، نمایش رنگ و پردازش تصاویر رنگی، رنگ و محیطزیست، رزین و افزودنیها و علوم و فناوری چاپ با مطالعه و انجام امور تحقیقاتی در زمینه علوم و فناوری رنگ مشغول به کار میباشند.

  • دکتر زهرا رنجبر رییس پژوهشگاه رنگ دارای سوابق ممتاز زیر می باشد:1. کسب جايزه زنان در علم (1396)2. كسب جايزه بهترين مدیر موسسه آموزشي/پژوهشی در سال 2016 از طرف انجمن تجارت اروپا (EBA)3. استاد نمونه کشوری (1393)4. پژوهشگر برتر استان تهران (1386)5. عضو هیئت علمی نمونه در سالهای 1385 و 1386 و 13916. برنده لوح جدیت در کار (1386)7. اولين دانش آموخته دكتري رنگ در كشور(1382)8. رتبه اول دانش آموختگان دانشكده مهندسي پليمر – دانشگاه صنعتي اميركبير(1374)9. رتبه اول آزمون ورودي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع رنگ-137210. دانش آموخته ممتاز دوره كارشناسي - دانشگاه صنعتي اميركبير1371

  • نارنجی
  • نوع 5
  • پژوهشگاه رنگ
  • 22969777
  • ao@icrc.ac.ir
  • www.icrc.ac.ir