پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

  • تهران
  • تهران
  • با توجه به آسیب پذیری و واقعیت لرزه خیز بودن کشور، بر اساس پیشنهاد سازمان یونسکو و تصویب دولت، مؤسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با مجوز شورای گسترش آموزش عالی در آذرماه ۱۳۶۸ تأسیس شد. این مؤسسه در پاییز ۱۳۷۸ بر اساس مصوبه چهارصد و هشتمین جلسه شورای گسترش آموزش عالی به پژوهشگاه ارتقاء یافت و در مردادماه ۱۳۸۰ اساسنامه جدید پژوهشگاه تصویب شد. تشکیلات جدید پژوهشگاه نیز در۲۲ شهریورماه ۱۳۸۶ به تصویب هیأت امنای پژوهشگاه رسید و از طرف وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری برای اجرا ابلاغ گردید.در حال حاضر پژوهشگاه از سه معاونت فناوری، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی، اداری، مالی و توسعه منابع و چهار پژوهشکده¬ی زلزله شناسی، مهندسی سازه، مهندسی ژئوتکنیک و مدیریت خطرپذیری و بحران، تشکیل شده است. همچنین “مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باندپهن کشور” با ایستگاه¬های لرزه نگاری مستقر در نقاط مختلف کشور نیز از جمله بخش های دیگر پژوهشگاه می باشد.

  • آقای دکتر محمدکاظم جعفری : رئیس پژوهشگاه بین¬المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله آقای دکتر ابراهیم حق¬شناس: معاون اداری، مالی و توسعه منابعآقای دکتر محمد تاتار: معاون پژوهشی و تحصیلا تکمیلیآقای دکتر محمد داودی: معاون فناوری

  • سبز
  • نوع 1
  • IIEES13991016-8mb-c02b315e
  • 02122831116
  • iieesvp@iiees.ac.ir
  • www.iiees.ac.ir