پارک سیستان و بلوچستان

  • سیستان و بلوچستان
  • زاهدان
  • پارك علم و فناوري سیستان و بلوچستان به عنوان نهاد مکمل دانشگاه، نقش محوری در توسعه کسب و کارهای دانش محور منطقه ای دارد. هدف اصلي این پارک، افزايش ثروت جامعه محلی از طريق تشويق و ارتقاي فرهنگ نوآوري و افزايش ضریب توانمندی شركت های فناور استان می باشد.این پارک با توجه و تاکید بر ظرفیت های موجود در منطقه و با در کنار هم قراردادن زیرساخت ها، فرایندها و سیستم های حمایتی تلاش نموده است نقش موثری در توسعه زیست بوم نوآوری منطقه ایجاد نماید. این مجموعه بر این هدف است تا ظرفیت های حمایتی موجود در استان را به واسطه تجمیع دستگاه های مرتبط به درستی اعمال و هدایت نماید و با محور قرار دادن توسعه همزمان زیرساخت های فیزیکی، فناوری و حمایتی نقش مهمی در زیست بوم نوآوری و دانش بنیان ایفا نماید.

  • ریاست پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان از انتهای سال 93 بر عهده دکتر محمد نبی شهیکی تاش می باشد. پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان دارای معاونت پشتیبانی و فناوری بوده که دکتر احمد پیفه از سال 94 مسئولیت این معاونت را برعهده دارند.

  • سبز
  • نوع 1
  • park_sistan
  • 05433410086
  • sb.park@yahoo.com
  • www.sbstp.ir