پارک دانشگاه تربیت ‌مدرس

  • تهران
  • تهران
  • طرح تأسیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در سال 1381 پیشنهاد شد. اساسنامه مرکز رشد به‌عنوان پیش‌ نیاز تأسیس پارک علم و فناوری و اساسنامه پارک علم و فناوری پس از طی مراحل قانونی در سال 1382 در هیأت امنا دانشگاه تربیت‌مدرس مورد تصویب قرار گرفت و موافقت اصولی از وزارت عتف گرفته شد. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس در سال‌های اخیر در راﺳﺘﺎى ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد، ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ در تمام حوزه‌ها اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰ‌ﺗﻮان ﺑﻪ:• ایجاد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﻮآورى مدرس، افتتاح و بهره‌برداری از ساختمان رویش• اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺪﻣﺎت‌دهی و ﺗﺴﻬﯿﻼت‌دهی ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎى ﻓﻨﺎور• ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﺴﺮﯾﻊ روﻧﺪ اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺮﮐ ﺖﻫﺎ• بهبود و افزایش شبکه‌های ارتباطی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ و ارﺗﻘﺎء وب ﺳﺎﯾﺖ و سایر شبکه‌های اجتماعی• افزایش تولید محتوای علمی، فناورانه و فرهنگی• برگزاری رویدادهای متنوع و متعدد اﺷﺎره ﮐﺮد. این مجموعه با هدف توسعه اکوسیستم کارآفرینی و استفادهبهینه از تمام منابع موجود تفاهم‌نامه‌هایی با شهرداری منطقه 6، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز آموزش عالی امام خمینی، مرکز نوآوری وستا، سازمان ورزش شهرداری تهران، انجمن مدیریت ایران، پژوهشگاه پلیمر، مرکز رشد رویش و پارک نیرو منعقد کرده است.

  • رئیس پارک: آقای دکتر مسعود ابراهیمی معاونت فناوری: آقای مهندس حامد ابراهیمی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه: آقای مهندس محمد صادق سبط‌الشیخ انصاری مدیر حوزه ریاست: خانم دکتر نازنین داراب‌زادهمدیر مؤسسات پارکی: آقای مهندس محمد حسین‌زاده صلواتیمدیر حوزه اجرایی و پشتیبانی: آقای مهندس محمدرضا مینایی‌مهرمدیر دفتر فنی و عمرانی: آقای مهندس محمد طاهری تبار

  • آبی
  • نوع 9
  • park tarbiat modares~1
  • 02191082100
  • mstpark@modares.ac.ir
  • www.mstpark.com