پارک فارس

  • فارس
  • شیراز
  • پارک علم و فناوری فارس در شهریور ماه ١٣٨١ با استناد به مصوبۀ شورای عالی گسترش آموزش عالی، به منظور ایجاد زیر ساخت‌های مناسب، برای توسعۀ فناوری تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرد.رسالت راهبردى پارك علم و فناورى فارس، کارآفرینى و توسعۀ فناورى، از طریق ایجاد شرکت‌هاى کوچک و متوسط و حمایت ازآن‌ها تا تجارى کردن نوآورى‌ها است. پارك علم و فناورى فارس با سه مرکز رشد تخصصى، یک مر کز رشد فناورى جامع، پنج مرکز رشد اقمارى و نوآورى و صندوق غیر دولتى پژوهش وفناورى فارس، تلاش دارد تا محیطى مناسب براى استقرار و حضور حرفه‌اى شرکت‌هاى فناور، شرکت‌هاى کوچک و متوسط، واحدهاى تحقیق وتوسعۀ صنایع و مؤسسات پژوهشى تامین کند. پارك علم و فناورى فارس مطابق با ماموریت خود، سعى در ایجاد فرصت هاى شغلى براى فارغ التحصیلان، فرصت هاى مشاوره اى براى اعضاى هیئت علمى دانشگاه‌ها، استفاده از امکانات آزمایشگاهى، مشاوره، آموزش و رشد مؤسسات مستقر در پارك و فراهم کردن فرصت کار‌آموزى براى دانشجویان دارد.

  • ریاست پارک علم وفناوری فارس به عهده جناب آقای دکتر امین رضا ذوالقدر عضو هیئت علمی بخش شیمی دانشگاه شیراز است.پارک فارس دارای دو معاون است.جناب آقای دکتر هادی سالاری عضو هیئت علمی بخش شیمی دانشگاه شیراز معاون فناوری ونوآوری پارک وجناب آقای حبیبالله رعنایی کردشولی عضو هیئت علمی بخش مدیریت دانشگاه شیراز معاون پشتیبانی پارک هستند.پارک فارس دارای 4 مرکز رشد تخصصی جامع، مرکز رشد نفت،گاز وپتروشیمی ،مرکز رشد فناوری اطلاعات وارتباطات ومرکز رشد کشاورزی،منابع طبیعی وصنایع تبدیلی است.با توجه به گستردگی استان فارس مراکز رشد اقماری در شهرستان های آباده،فسا،استهبان، جهرم ولار مستقر است.

  • سفید
  • نوع 3
  • park fars
  • 071363603
  • info@fstp.ir
  • www.fstp.ir