شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

  • اصفهان
  • اصفهان
  • شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان يك سازمان مستقل با هدف توسعه مبتني بر دانايي از طريق ايجاد مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري در اصفهان، قطب اقتصادي و صنعتي ايران شكل گرفته است. اين سازمان به عنوان اولين سازمان موسس مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري در كشور، تلاش مي‌كند تا با ايجاد بستري مناسب براي توسعه فعاليت‌ شركت‌هاي دانش‌بنيان، زمينه لازم را براي تجاري‌سازي دستاوردهاي آن‌ها و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي فراهم آورد.

  • آقای دکتر جعفر قيصری رئيس شهرک علمی و تحقيقاتی اصفـهان بعنوان اولين و بزرگترین مجموعـه شرکتهای فناور و دانـشبنــيان ، مدرک دکتری خود را در سال 6002 در زمينه مهندسی برق- کنترل از دانشگاه صنعتی اصفهان دریافت نمودند . وی در سالهای 6002 تا 6002 و نيز 6002 بعنوان پژوهشـگر مدعو در دانشگاه کویيـنز-کـانـادا فعاليـت داشــته و از آن دانشگاه بورس پژوهشی دریافت کردند. آقای دکتر جعفر قيصری از سال 0832 به عضویـت هيأت علمی در رشته مهندسی برق - کنترل در دانشگاه صنعتی اصفــهان درآمده و در حال حاضر با مرتبه دانشــياری در آنجا مشغول به فعاليت است .زمينههای علمی و پژوهشی مورد علاقه ایشان عبارتند از: • اتوماسيون صنعتی • کنترل سيستم های غيرخطی • مدل سازی و شناسایی سيستمهای بيولوژیکی • ابزاردقيق و تحليل دادههای صنعتی • کنترل شبکه های چند عاملی دکتر قيصری تا سال 0833 راهنمایی 7 دانشآموخته دکترای تخصصی، بيش از 80 پایاننامه کارشناسی ارشد و 20 پروژه کارشناسی را به پایان رسانده است که نتایج آن در قالب 87 مقاله در مجلات ISI از جمله در Scientific Reports از گروه مجلات نيچر و 28 مقاله در کنفرانسهای معتبر علمی و بينالمللی منتشر شدهاست . همچنين ایشان تجارب بسياری در زمينه پژوهشهای کاربردی و پروژههای ارتباط با صنعت داشته و تاکنون 82 پروژه پژوهشی و فناوری را در صنایع فولاد، آهن، برق و گاز با موفقيت به اتمام رساندهاند .توسعه و تجاریسازی 2 فناوری از دیگر فعاليتهای ایشان بوده است .در سالهای 0830 و 0832، آقای دکتر جعفر قيصری مفتخر به کسب عنوان پژوهشگر برتر استان اصفهان شدهاند .همچنين طرح پژوهشی ایشان با همکاری شرکت برق منطقهای اصفهان در سال 0837 موفق به کسب عنوان طرح برگزیده استان شده است . علاوه بر این، دکتر جعفر قيصری در مسئوليتهای سرپرست ارتباط با صنعت دانشکده، معاون پژوهشی دانشکده، رئيس ارتباط با صنعت دانشگاه و مدیریت نوآوری و تجاریسازی فناوری دانشگاه خدمت کرده است .

  • آبی
  • نوع 1
  • shahrak esfehan~1
  • 03133865355
  • pr@istt.ir
  • www.istt.ir