دانشگاه علم و صنعت ایران

  • تهران
  • تهران
  • دانشگاه علم وصنعت ایران با 91 سال سابقه آموزش عالی با توسعه زیر ساختهای مورد نیاز از سال 92 به یک دانشگاه نسل سومی تبدیل گردید. در طی برنامه پنجساله چهارم توسعه جهت گیری محوری توسعه تعاملات با جامعه و صنعت قلمداد گردیده و نظام ارزشی، فعالیتها و توسعه‏ های دانشکاه در این راستا تنظیم گردیده ‏اند. تنوع بخشی به شکل و محتوای مراودات بیرونی، توسعه سازمانی این حوزه از فعالیتها، تاسیس زیر سازمانهای متعدد مرتبط با نقشهای دانشگاه نسل سومی، اتصال به منابع و نهاده‏ های جدید برای حمایت از ماموریتهای مترتبه از اهم اقدامات این حوزه بوده است.حمایت از پژوهش و فناوری پاسخگو به نیاز کشور، توسعه شرکت‌های دانش بنیان دانشگاهی بر اساس مسأله محوری و توسعه و روزآمدسازی زیرساخت‏های پژوهشی برای حضور در عرصه ‏های کلان ملی و بین‌المللی و نهایتا ارتقاء جایگاه و موقعیت ملی و بین‌المللی دانشگاه و سرآمدی در تولید علم و ایفای نقش مرجعیت علمی در فناوری‏های نو و مرزهای دانش، مورد تأکید دانشگاه در حوزه پژوهش می باشند، در این حوزه زیر سیستم‌های دانشگاه نسل سوم طراحی گردیده و در حال پیاده ‏سازی است. لذا امروزه شاهد تحولاتی در مدیریت‌های مختلف حوزه پژوهش و فناوری از قبیل تغییر در زیر سیستم های بوجود آمده در دفتر همکاری‌های علمی، صنعتی و فناوری و راه اندازی مراکز خدمات نوآوری، سامانه حمایت از ثبت اختراع بین المللی، تحول در مرکز رشد واحد های فناوری، تاسیس صندوق پژوهش و فناوری خطر پذیر، تصویب و استقرار سازمان پژوهش و فناوری ، تاسیس قطب های فناوری در دانشگاه، راه اندازی نمایشگاه دائمی دستاوردهای فناورانه در دانشگاه، تغییر نگاه در حوزه کارآموزی و ... از اینها هستند.

  • دانشگاه علم و صنعت ایران،با شعار سرآمد در علم و فناوری پیشرو در کارآفرینی دانش بنیان رسالت اصلی خود را تربیت نیروی انسانی متخصص ، تولید دانش، فناوری و کارآفرینی خلاقانه در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان، مبتنی بر نوآوری های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی می داند. مدیریت این امر را جناب آقای دکتر جبار علی ذاکری استاد تمام دانشکده مهندسی راه آهن در رشته خط و سازه های ریلی بعنوان رئیس و شش معاون خود برعهده دارند.معاون بین المل- دکتر هادی شهریار شاه حسینی http://international.iust.ac.ir معاون اداری مالی و مدیریت منابع- دکتر سید حسین سیدین http://admin.iust.ac.irمعاون دانشجویی- دکتر احد قائمی http://sta.iust.ac.irمعاون پژوهش و فناوری- دکتر امیرحسین دوایی مرکزی http://research.iust.ac.irمعاون آموزشی- دکترابوالفضل واحدیhttp://education.iust.ac.ir معاون فرهنگی و اجتماعی-.دکتر عبدالحمید ارجمندی http://sca.iust.ac.ir

  • آبی
  • نوع 9
  • FILM1.mp4-1151d57a
  • 02177240719
  • namaad@iust.ac.ir
  • iust.ac.ir