دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  • آذربایجان شرقی
  • تبریز
  • دانشگاه شهید مدنی آذربایجان فعالیت های آموزشی خود را از سال 1367 با نام دانشگاه تربیت معلم تبریز آغاز نمود. در سال 1380 با توجه به بازنگری کلی در اهداف و نیاز های منطقه به عنوان یک دانشگاه جامع تغییر ماهیت داده و از سال 1391 با نام جدید، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، به عنوان دومین دانشگاه جامع استان آذربایجان شرقی در راستای پیشبرد اهداف و سیاست های علم و فناوری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برنامه های آموزشی و پژوهشی خود را ادامه می دهد.

  • ریاست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر عهده آقای دکتر ولی زاده می باشد. این دانشگاه دارای معاونت های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اداری مالی می باشد

  • سبز
  • نوع 7
  • untitled-project_grVqRKcX-6198ce64
  • 04131452355
  • e.barhagh@gmail.com
  • www.azaruniv.ac.ir