دانشگاه اراک

  • مرکزی
  • اراک
  • مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه اراک از سال 1392 کار خود را در ساختمانی به مساحت زیربنای 1100 مترمربع آغاز نموده است. مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه اراک فعالیتهای خود را در سح حوزه متمرکز نموده است:• حوزه آموزشی و ترویجی که مخاطب آن غالبا دانشجویان و دانش آموختگان است. مرکز نوآوری مبین دانشگاه که زیر نظر مرکز رشد است، ذبل این حوزه فعالیتی است. فضای اشتراک کاری و تشویق و آموزش مخاطبان برای ایده پردازی و تلاش برای عملیاتی سازی آن غالب فعالیتها را تشکیل می دهد.• حوزه استارتاپها که مخاطبان آن عموما دانش آموختگان است و تلاش برای ایجاد هسته های فناور مبتنی بر ایده های ساده کارآفرینی با دوره تکوین کوتاه است• حوزه شرکتهای دانش بنیان که مخاطب آن اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی است و با هدف ارایه خدمات تجاری سازی برای دست آوردهای پژوهشی است.

  • دکتر سید مهدی موسوی، دانشیار گروه مهندسی عمران. موسس مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه اراک است. دکتر مجتبی ذوالفقاری، دانشیار گروه مهندسی مکانیک. مدیر و موسس مرکز نوآوری مبین دانشگاه اراک با تمرکز بر توسعه فناوریهای مرتبط با حوزه آب و نیز حوزه تعمرات تجهیزات

  • آبی
  • نوع 2
  • t_video5945213350257362415 (1)-771fef62
  • 08632620000
  • kimia.foghi@gmail.com
  • www.araku.ac.ir