دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

  • اصفهان
  • گلپایگان
  • حوزه پژوهش و فناوری دانشکده فنی و مهندسی گلپایکان با همکاری اعضا محترم هیات علمی و دانشحویان و پژوهشگران و کارمندان در راستای تحقق رسالت پژوهش و علم در کشور، در حوزه های مختلف فنی و مهندسی خدمات موثری را ارائه نموده است. این دانشگاه با ارتباط موثر با صنعت تاکنون خدمات بسیاری را به واحدهای صنعتی و مدیریتی ارائه نموده است. در این راستا دانشکده جهت بکارگیری تمام ظرفیت ها و توان پژوهشگران در جهت پیشبرد هرچه بهتر این رسالت برنامه های متنوعی دردست انجام دارد.

  • در حال حاضر ریاست دانشکده فنی و مهندسی گلپایکان جناب آقای دکتر مهدی مجاهدی و معاونت پژوهشی دانشکده جناب آقای دکتر احسان آزاد و معاونت مالی اداری و طرح و برنامه جناب آقای دکتر امیر حسین میثمی می باشند.

  • سبز
  • نوع 2
  • video_2020-12-08_10-06-30-b67ac7b7
  • 03157240065
  • Publicrel@gut.ac.ir
  • gut.ac.ir