بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار

از حضور همه دانشگاه ها، موسسات پژوهشی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و سایر سازمان های شرکت کننده و همچنین بازدیدکنندگان گرامی بیست و یکمین  نمایشگاه (مجازی) دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار تشکر می نماییم.
لازم به ذکر است گواهی شرکت در نمایشگاه به آدرس پستی سازمان های محترم ارسال خواهد شد.